Privacybeleid

UW PRIVACY IS ONZE ZORG

Website: binnenpinnen.nl

Binnen Pinnen is een landelijk initiatief van adviesgroep JIJENWIJ, een bedrijvengroep actief op het gebied van geldzaken, arbeidsmarkt re-integratie, jobcoaching en persoonlijke coaching.  Wij zijn gevestigd aan de Gyroscoopweg 146, 1042 AZ te Amsterdam en telefonisch bereikbaar onder nummer 020-671 4040. Ons centrale emailadres voor de landelijke “Binnen Pinnen ‘ Haal geld uit uw muur” is info@binnenpinnen.nl.

Zeker in de financiele dienstverlening van is de privacy van onze huidige en toekomstige klanten een groot goed. Op deze uitgebreide pagina kunt u twee dingen in het kader van persoonlijke gegevensbescherming lezen:

  1. Hoe wij de AVG wetgeving borgen (onze AVG compliancy systematiek). U kunt ons reglement ook hier downloaden.
  2. Hoe wij omgaan met onze digitale communicatiekanalen (onze gedragscode)

 

DEEL I : AVG compliancy systematiek

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
De AVG is de Nederlandse variant van de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe wet voor gegevensbescherming die geldt binnen de hele Europese Unie (EU). Deze nieuwe Europese verordening komt in de plaats van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet komt per 25 mei 2018 dan ook te vervallen.

Binnen Pinnen wil goed en volledig voldoen aan de nieuwe privacy beschermingsregels. Onze bedrijfsonderdelen verwerken immers persoonsgegevens voor financiële, arbeidsmarkt gerelateerde, medische en paramedische doeleinden. Door de toepassing van adequate beveiliging op onze systemen en netwerken, draagt Binnen Pinnen zorg voor een veilige opslag en verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen en verwerkt. Zij zijn alleen in te zien door daartoe geautoriseerde medewerkers van onze afzonderlijke bedrijfsonderdelen.

Doeleinden gegevensverwerking en duur opslag

De verschillende bedrijfsonderdelen van JIJENWIJ zijn wettelijk verplicht tal van persoonsgegevens te verwerken. Zonder het verwerken van die gegevens kunnen wij ons werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Relevante bedrijfsonderdelen met betrekking tot de Binnen Pinnen campagne, zijn:

JIJENWIJ Geldadvies (geld@jijenwij.nl) adviseert zijn cliënten over alle mogelijke financiële zaken, zoals hypotheken, leningen en budgetbeheer. Om dat goed te kunnen doen hebben onze adviseurs verschillende persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens worden verwerkt met als doel u zo goed mogelijk van financieel advies te voorzien. Als we ons advies hebben uitgebracht, leidt dat er meestal toe dat u ons opdracht geeft te bemiddelen voor een bepaald financieel product.

De persoonsgegevens die we daarvoor van u hebben gekregen, verwerken we langdurig in ons klantmanagementsysteem. De duur van deze verwerking wordt wettelijk bepaald. Zolang wij uw dossier in beheer hebben, zijn wij verplicht uw gegevens te bewaren.

Rechtsgronden gegevensverwerking

De voor Binnen Pinnen relevante  bedrijfsonderdelen van JIJENWIJ moeten persoonsgegevens niet alleen verwerken en bewaren op grond van de bepalingen van de AVG, maar ook op grond van de aan hun respectievelijke disciplines verbonden wettelijke regelgeving.

Zo moet JIJENWIJ Geldadvies zich houden aan de Wet Financieel Toezicht (WFT), die precies voorschrijft welke gegevens er in de financiële sector moeten worden verwerkt en hoe lang die moeten worden bewaard.

Meestal is er tussen de AVG en de discipline-gebonden regelgeving sprake van een samenloop van regels. Waar die regels van elkaar verschillen, vullen ze elkaar meestal aan. Slechts op een enkel punt kunnen beide wetten van elkaar afwijken.

Functionaris Gegevensbescherming

Omdat Binnen Pinnen via JIJENWIJ Geldadvies veel persoonlijke gegevens verwerkt, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen JIJENWIJ toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Zo willen we er voor zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons blijvend optimaal beschermd zijn.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens

Als cliënt van Binnen Pinnen / JIJENWIJ Geldadvies heeft u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien, te rectificeren of te laten wissen. Wat dat laatste betreft moet die wens niet indruisen tegen de bepalingen van de betrokken discipline-gebonden wet- en regelgeving.

Toestemmingsverklaring

Als u zich voor de eerste keer als cliënt bij Binnen Pinnen  aanmeldt, leggen wij u ter ondertekening een verklaring voor waarin u toestemt met het verwerken van uw persoonsgegevens door één van de bedrijfsonderdelen van JIJENWIJ.

In deze Toestemmingsverklaring staat ook waarom wij uw gegevens verwerken, hoe lang we deze bewaren, hoe u ze kunt inzien, hoe u ze kunt wijzigen en hoe en wanneer u ze kunt laten wissen. In de verklaring staat ook wat u moet doen om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens weer in te kunnen trekken.

Klacht indienen

Als u van mening bent dat Binnen Pinnen / JIJENWIJ Geldadvies  of het bedrijf in algemene zin onzorgvuldig is omgesprongen met uw persoonsgegevens, kunt u daarover schriftelijk (via bovenstaand postadres) of per email een klacht indienen bij Pierre Daemen, Functionaris Gegevensbescherming (FG) van JIJENWIJ (fg@jijenwij.nl). Hij zal uw klacht direct in behandeling nemen.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u dit precies moet doen.

Privacy statement Binnen Pinnen

Versie : 1.
datum: December 2019

DEEL II: Gedragscode met betrekking tot onze digitale communicatiekanalen

Hier kunt u lezen welke informatie we op onze website verzamelen en hoe we daar vervolgens mee omgaan.

Eigendom

JIJENWIJ is de enige eigenaar van de informatie die vergaard is via onze website(s) binnenpinnen.nl.

Persoonlijke informatie en contactinformatie

Op diverse plekken op onze website(s) kunt u contact met ons op nemen. Daarbij vragen we om informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer, en email. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om daadwerkelijk contact op te nemen over het onderwerp waarover u wilt worden geïnformeerd.

Surfgedrag op onze website

Door middel van onder meer cookies en server logs, verzamelen we informatie voor generieke statistieken over het bezoek aan en gebruik van onze website(s). Deze informatie wordt gebruikt voor algemene profielen van de bezoekers en gebruikers van onze website(s).

Cookies

Een cookie is een zogenoemde alphanumerieke identifier die via de webbrowser op uw harde schijf wordt geplaatst zodra u op onze website(s) terecht komt. Hierdoor kunnen wij onze online services aan verbeteren; bijvoorbeeld door meer op de persoon gerichte informatie te tonen. Cookies worden ook gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van onze website(s) het meest bezocht worden.

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser.

Server Log Files

Onze website gebruikt log files die niet-persoonlijke informatie bijhouden met betrekking tot web activiteiten, zoals een Internet protocol (IP) adressen, browser type, internet service provider (ISP), besturingssysteem, en het aantal clicks met de muis. Ook dit wordt ingezet ter verbetering van de website(s). De analyses zijn altijd strict anoniem, wij kijken nooit naar het individuele surfgedrag.

Uitwisseling van informatie

Persoonlijke informatie die wij via onze website hebben verkregen zullen wij nooit verkopen, uitlenen of op welke andere manier dan ook openbaar maken aan derde partijen, behalve in de volgende uitzonderingen:

– Wij geven persoonlijke informatie vrij aan iedere rechtmatige partij of rechtsmachtelijke instantie als wij dat van rechtswege verplicht zijn, of als wij geloven dat zo’n actie noodzakelijk is om:

(1) de wet of de rechtelijke zaak te dienen;
(2) onze rechten en bezittingen of dat van onze klanten te beschermen;
(3) fraude te voorkomen;
(4) onrechtmatig gebruik van onze website te melden ter bescherming hiervan; of
(5) om de persoonlijke veiligheid of bezittingen van onze klanten of anderen te beschermen.

Keuze/Opt-out

Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt gebruikt zoals hierboven beschreven, of als u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen, dan kunt u via onderstaand email-adres het verzoek indienen om uit onze databases verwijderd te worden.

Externe schakels

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy methodes die andere websites erop nahouden middels welke jij bij ons bent aanbelandt.

Veiligheid

Onze website maakt gebruik van veiligheidsvoorzieningen om te voorkomen dat anderen uw informatie kunnen gebruiken.Onze servers worden regelmatig voorzien van de meest actuele beveiligingssoftware. Toegang tot deze informatie is strikt beperkt. Personeel en automatiseringspartners van JIJENWIJ worden geacht zich aan de letter van deze privacy verklaring te houden.

Veranderingen in de Privacy Verklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast indien dit nodig mocht zijn om het actueel te houden (zie verder onder “versiebeheer” hieronder).

Contact Informatie
Bij vragen kunt u via het volgende e-mail adres contact met ons opnemen:

info@binnenpinnen.nl

Versiebeheer:
Ingangsdatum: 13 december 2019
© 2019

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.